interacció

f
Transports

Influència aerodinàmica d’un element d’una aeronau sobre els altres.