International Commercial Terms

Incoterms

Relació de termes aprovats per les cambres de comerç internacionals utilitzats per a designar, en forma abreujada (CIF, FOB, CiF), els pactes que hom ha establert en la realització d’un contracte de compravenda.

Formulats per primera vegada per la cambra internacional de comerç de París el 1936, i actualitzats el 1953 i el 1974, tenen per finalitat designar qui ha de pagar el cost del transport, l’assegurança, el noli, etc, i assenyalar també el moment des del qual l’adquirent assumeix el risc de la pèrdua o avaria de la mercaderia.