intestí

budell, tripa
m
Anatomia animal

Parts de l’intestí prim i gros

© Fototeca.cat

Conducte que forma part del tub digestiu i que va des de la regió gàstrica fins a l’anus.

En alguns animals, com ara els insectes, l’intestí és format per tot el tub digestiu, i es divideix en anterior, mitjà i posterior. En els vertebrats es divideix en intestí prim, que té una funció secretora i d’absorció i al qual van a parar els sucs pancreàtic, biliar i del mateix intestí, i intestí gros, que té una funció defecadora i de reabsorció d’aigua. Aquestes regions són ben diferenciades morfològicament en rèptils, ocells i mamífers. En l’home, l’intestí prim va des del pílor fins a la vàlvula ileocecal; és un tub cilíndric amb múltiples curvatures en forma de U, anomenades nanses intestinals. Comprèn, en sentit descendent, el duodè, el jejú i l'ili. Les funcions principals d’aquesta porció són l’acabament de la digestió dels aliments i llur absorció. En aquestes funcions intervenen els sucs pancreàtics, intestinals i biliars, ajudats pels moviments segmentaris, pendulars i peristàltics. L’intestí gros és format pel cec, el còlon i el recte. Les funcions principals de l’intestí gros són l’elaboració de la femta i la resposta mecànica a l’estímul de la defecació.