involució

f
Antropologia

Terme introduït per l’antropòleg Clifford Geertz a Agricultural Involution (1963) per a caracteritzar una situació d’estancament socioeconòmic que va acompanyada, paradoxalment, d’una creixent i complexa elaboració cultural.