Joan Corminas i Güell

(Manlleu?, Osona, ? — Burgos, 1854?)

Historiador de la literatura catalana.

Fou canonge de Tarragona, catedràtic de retòrica de la Universitat de Cervera i canonge de Burgos. Publicà articles i opuscles sobre temes religiosos, històrics, i d’educació, però la seva obra més útil és el Suplemento a las Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes (Burgos, 1849), complement de les Memorias de Fèlix Torres i Amat, publicades el 1836.