John Henry Poynting

(Monton, 1852 — Birmingham, 1914)

Físic anglès.

Estudià a Cambridge. Féu importants recerques sobre la radiació i el transport de l’energia en els camps electromagnètics (vector de Poynting. Mesurà la densitat de la Terra i la constant de la gravitació. Publicà diverses obres, com Text-Book of Physics (1899-1914), The Pressure of Light (1910) i The Earth (1913).