Josafat

Quart rei de Judà (872-849 aC).

Casà el seu fill, Joram, amb la filla del rei Acab d’Israel, amb la qual cosa s’afermà l’amistat entre les dues cases. Combaté la corrupció i regnà amb justícia.