Kostroma

Capital de l’oblast’ homònima, Rússia.

Fundada al s XII, és un antic nucli d’indústria tèxtil, principalment del lli. Posseeix també indústria mecànica i de la fusta. Té institut tecnològic, pedagògic i d’agricultura, un institut d’investigacions del lli i 10 centres d’ensenyament mitjà especial.