la Balança

Libra

Constel·lació zodiacal, situada entre la Verge i l’Escorpió.

Els seus estels principals són Zubenelgenubi [α], que és binari òptic, i Zubenelschemali [β].