la Bastida de les Alcusses

Poblat ibèric en terme de Moixent (Costera), un dels més ben coneguts del País Valencià.

Excavat en bona part (1927-28) sota la direcció de Lluís Pericot i d’Isidre Ballester i Tormo, pot ésser pres com a prototip de la primera fase ibèrica (ss V i IV aC); fou destruït i abandonat a la segona meitat del s IV aC. Entre les troballes més importants, conservades al Museu de Prehistòria de València, cal destacar el plom de la Bastida, placa amb inscripció en alfabet ibèric meridional o subibèric, dit també turdetà, cas molt rar en territori valencià. Des del 1990 s’hi realitzaren treballs importants de consolidació i restauració. També s’hi dugueren a terme alguns sondatges que permeteren reinterpretar l’alçat de la muralla i s’excavaren algunes habitacions. Igualment, es procedí a la reconstrucció experimental d’una de les cases ibèriques en una àrea immediata a l’assentament.