la Part Petita

Barri d’Angostrina (Alta Cerdanya), a la vora del riu d’Angostrina, a l’E del poble.