lexicó

m
Lingüística i sociolingüística

En lingüística generativa transformacional, component de la gramàtica que descriu la competència lèxica.

Consta generalment d’un conjunt d’entrades lèxiques, cadascuna de les quals és especificada fonològicament, semànticament i sintàcticament, i d’un nombre variable de regles, entre les quals cal destacar les regles de formació de mots.