lexicologia

lexicología (es), lexicology (en)
f
Lingüística i sociolingüística

Estudi sincrònic de la significació dels mots, com a elements interdependents d’una estructura de caràcter social.

Subordinada a la lexicografia fins al s. XX, els nous conceptes metodològics de Saussure, de primer, i del cercle lingüístic de Praga, més tard, la transformaren en una ciència autònoma, independent tant de la lexicografia com de la morfologia, l’etimologia i l’estilística, a les quals també restava parcialment subordinada. Aquesta autonomia es consolidà amb l’aparició de Méthode en lexicologie (1953), de G.Matoré.