liasa

f
Bioquímica

Nom genèric de cadascun dels enzims que trenquen enllaços dels substrats per eliminació de grups i alliberen productes amb enllaços dobles, o bé que, al revés, addicionen grups als enllaços dobles.

Les liases no catalitzen reaccions d’hidròlisi ni de deshidrogenació. Constitueixen la classe de codi 4 dels enzims (enzim). La subclasse 4.1.

conté, entre altres, les descarboxilases , les aldolases i les oxoacidoliases ; la 4.2.
les deshidratases ; i la 4.3., les amoniliases . Les altres subclasses de liases trenquen enllaços -C=S (codi 4.4.), C-halur (4.5.) o d’altres (4.7.).