limolita

f
Mineralogia i petrografia

Llim petrificat, endurit o cimentat, de gra més petit d’1/64 mm.