literatura grisa

f
Arxivística i biblioteconomia

Informació impresa que no es distribueix a través dels canals de difusió convencionals com editors i llibreters; en són exemple una part important de les tesis, les actes de congressos, els fulls informatius, els informes, les memòries, les normes i especificacions tècniques i les patents.