llatí vulgar

m
Lingüística i sociolingüística

Modalitat de la llengua llatina parlada pel poble, en oposició a llatí literari.

Entre els romanistes, llatí col*loquial del Baix Imperi Romà i dels segles subsegüents, que donà origen a les llengües neollatines o romàniques (llatí).