llegat

m
Dret civil

Allò que hom llega en el seu testament o codicil.