llei de Boyle-Mariotte

llei de Mariotte

f
Física

Cas particular de l’equació d’estat d’un gas perfecte.

Estableix que, a temperatura constant, el volum ocupat per una massa gasosa és inversament proporcional a la pressió a la qual és sotmès el gas. Analíticament, s’expressa: pV = constant, on p representa la pressió total, i V el volum de la massa gasosa.