lleis de la radiació de Wien

f
pl
Física

Enunciats de les propietats de l’espectre de la radiació emesa per un cos negre.

Segons la primera llei de Wien, la longitud d’ona λm que correspon a l’energia radiant màxima emesa per un cos negre, multiplicada per la seva temperatura absoluta T, és una quantitat constant anomenada constant del desplaçament de Wien, i val 2,8978 × 10-3 m K, és a dir: λmT = constant. Segons la segona llei de Wien, l’energia radiant màxima de l’espectre emès per un cos negre és proporcional a la cinquena potència de la temperatura absoluta T; així, Em = bT5, b essent una constant que val 2,8971 J/K5.