llibre de Baruc

Llibre de la Bíblia que va a continuació del llibre del profeta Jeremies.

És escrit en grec, i el problema de la seva redacció encara no ha estat resolt. La seva atribució al Baruc de la història ja és abandonada. Hom pot considerar que fou redactat vers el s II aC.