llibre de la vida

m
Cristianisme

Expressió amb què hom es refereix al coneixement de Déu amb relació als elegits o predestinats a la glòria, considerant-los com a inscrits en un llibre.