llibre d’Esdres

Llibre de l’Antic Testament, escrit per Esdres .

Originàriament formava una sola obra amb el llibre de Nehemies. A la Vulgata, Esdres i Nehemies segueixen els Paralipòmens, escrits probablement pel mateix autor. Aquest se serví de documents certament autèntics (el decret de Cir II de Pèrsia, un inventari dels objectes del temple, una llista d’exiliats, un informe a Artaxerxes i la resposta reial, etc), que confereixen al llibre un valor de primera mà, bé que l’arbitrarietat de llur disposició en el llibre determina més confusions històriques pràcticament insolubles. Sota el nom d’Esdres hom coneix també diversos llibres apòcrifs: l'Esdres IV, compost a Palestina a la fi del s I i emprat encara avui per l’Església llatina, l'Apocalipsi d’Esdres, d’època més tardana, i l’anomenat Esdres III, compilació que conté grans parts dels llibres canònics d’Esdres, Nehemies i Paralipòmens.