llibre major

Llibre de comerç principal i obligatori on són registrats els fets comptables, prèviament recollits en el llibre diari, i on es classifiquen sistemàticament, d’acord amb els elements que han intervingut en llur producció.

Integra tots els comptes representatius dels elements patrimonials i presenta la situació comptable de l’empresa mitjançant els saldos dels comptes.