lubrificant

m
adj
Tecnologia

Dit de la substància emprada per a lubrificar.

El lubrificant consisteix generalment en oli o greix mineral (procedent del petroli), vegetal (d’oliva, de colza, de ricí) o animal (de castor), però a vegades hom empra substàncies sòlides minerals (talc, grafit), aire o aigua. Els més emprats són els obtinguts de la destil·lació del petroli, continguts en la fracció que destil·la per sobre dels 360°C a la pressió atmosfèrica. La propietat més característica dels lubrificants és la viscositat, que ha d’ésser l’adequada a cada ús; cal conèixer, a més, la seva variació en funció de la temperatura, que és expressada mitjançant l'índex de viscositat.