luminància

L (símb.)
f
Electrònica i informàtica
Física

Donats un punt d’una superfície i una direcció determinada, quocient entre la intensitat lluminosa emesa en aquesta direcció per un element infinitament petit de la superfície al voltant del dit punt i l’àrea d’aquest element projectada ortogonalment sobre un pla perpendicular a la direcció donada.

La unitat SI de luminància és el nit, bé que també és emprat el stilb, el lambert o l’apostilb. És la magnitud fotomètrica corresponent a la lluminositat.