manlleu

m
Dret

Contracte pel qual hom cedeix la possessió material d’un bé moble o semovent, amb obligació de retornar-la.