Manuel Millàs i Casanoves

(València, 1845 — València, 1914)

Autor teatral.

El 1871 estrenà la seva primera obra teatral en català, Anar per llana... (1885), i després, Una agència de criades, El marquès de Mirasol, En lo mig del mercat (1884), Bous de cartó, Cascarràbies, Una lliçó aprofitada, Lo dit de Déu, Ditxosa desgràcia i Retratos al viu (1884), obres que tingueren bastant de popularitat. En castellà escriví poesies, teatre i la col·lecció d’epigrames Pampiroladas (1914).