marcador genètic

m
Biologia

Locus cromosòmic associat a una característica fenotípica particular que és emprat com a patró en la identificació de segments cromosòmics.