matriu adjunta d’una matriu

f
Matemàtiques

Donada una matriu complexa A , matriu conjugada de la transposada de

.