medecina

f

Medicament, especialment el líquid administrat per la boca.