mercaderia

f
Economia

Producte del treball humà, útil per a satisfer les necessitats humanes i destinat a l’intercanvi en el mercat.

Històricament, en la transformació d’una societat primitiva en una societat mercantil, els productes del treball es converteixen en mercaderies a mesura que palesen més clarament —al costat de llur valor d’ús a causa de llurs qualitats específiques i que poden haver donat lloc a un intercanvi no mercantil— llur valor de canvi en el mercat. Aquest procés va particularment lligat amb la intensificació de la divisió social del treball entre productors independents, l’extensió del mercat, l’orientació de la producció vers ell i el desenvolupament de la circulació monetària. El mode de producció capitalista generalitza la producció de mercaderies com a forma dominant de la producció i presenta la força de treball com a una mercaderia oferta en un mercat específic pel mateix treballador jurídicament independent.