mercaptur

m
Química

Qualsevol sal de fórmula general RSM, obtinguda substituint per un metall l’hidrogen del sulfhidril d’un tiol, segons la reacció 2RSH + 2Na →2RSNa + H2 .

Els mercapturs alcalins són solubles en aigua, però els de metalls pesants (Hg, Pb, Zn) són insolubles.