Meridià

Setmanari català de literatura, art i política, editat a Barcelona del 14 de gener de 1938 al 14 de gener de 1939.

Subtitulat “Tribuna del Front Intel·lectual Antifeixista”, intentà mantenir el prestigi de l’antic “Mirador”. Influït políticament pel PSUC, mantingué un eclecticisme en l’elecció dels col·laboradors literaris. El seu primer director fou Antoni Fuster i Valldeperes, i en els darrers números actuà com a responsable Manuel Valldeperes, redactor-fundador amb Sebastià Gasch, Domènec Guansé, Lluís Montanyà, Joan Oliver, J. Roure-Torrent i Manuel Serra i Moret. Hi prestaren llur col·laboració la majoria d’escriptors i de caricaturistes catalans del moment.