metilació

f
Química

Tipus de reacció mitjançant la qual s’introdueixen en una molècula radicals -CH3, els quals poden substituir l’àtom d’hidrogen dels agrupaments -OH, -NH o -SH.

La metilació pot ésser feta amb sulfat de metil en solució d’hidròxid sòdic. Uns altres agents metilants són el iodur de metil i el diazometà. Els composts que tenen un àtom de nitrogen bàsic poden ésser degradats a olefines a base de repetides metilacions (metilació exhaustiva de Hofmann) i successives eliminacions o degradacions de Hofmann (degradació de Hofmann). La metilació d’Eschweiler- Clarke és emprada en les amines primàries i secundàries i consisteix en una calefacció amb formaldehid i un excés d’àcid fòrmic a 100°C.