micaesquist

micasquist (no norm.)
m
Mineralogia i petrografia

Roca metamòrfica constituïda essencialment per quars i mica.

La mica hi és en tanta quantitat que, per la seva disposició foliàcia, dona un aspecte característic a la roca. També conté, de manera accessòria, granats, hornblenda, glaucòfan, estaurolita, distena, epidot, grafit, calcita, turmalina, oligist i magnetita. La textura és esquistosa, a vegades glandular. És abundant als Pirineus.