microfilm

microfilm (es), microfilm (en)
m
Fotografia
Arxivística i biblioteconomia

Rodet de pel·lícula amb la reproducció fotogràfica de documents a una escala molt reduïda, a fi de conservar-los i emprar-los sota una forma extremament compacta, amb el màxim de fidelitat i sense necessitat de restitució a les dimensions originals, bé que també és possible aquest ús.

Generalment són bobines de longitud variable de 3 m com a màxim i una amplada d’entre 16 i 35 mm. Els avantatges d’aquest sistema de còpia i arxiu són el reduït volum, la integritat de la reproducció i la facilitat d’accés a la informació que conté. Són molt emprats en biblioteques, bancs i, en general, en tota mena de centres de documentació tècnica. Actualment aquesta microforma ha deixat pas, en molts casos, a la microfitxa.