mir
*

m
Història

Comuna camperola russa, de base familiar, en la qual les terres eren posseïdes en comú.

Instrument dels poderosos per a explotar els camperols, els mir mantingueren el feudalisme durant els s. XVI i XVII. El tsar Alexandre II intentà la reforma rural i l’alliberament dels serfs a través dels mir, però els kulaks continuaren aprofitant-se'n fins a llur abolició, després de la Revolució Russa.