mobilitat social

f
Sociologia

Qualitat dels individus, les famílies i els grups socials en virtut de la qual aquests passen d’una posició social a una altra.

En la societat industrial l’ascensió en l’escala social d’una gran majoria comporta la davallada d’una minoria. La rapidesa dels canvis tecnològics i l’edat determinen una estabilitat per a una bona part de la població, la qual cosa fa que les capes intermèdies de la societat hagin crescut molt, mentre que d’altres s’han mantingut estables o han minvat. Un factor important en la mobilitat social és actualment el grau de cultura, l’educació rebuda.