moment angular respecte a un punt

m
Física

Donats una partícula en moviment i un punt arbitrari A, moment del vector moment lineal de la partícula respecte al punt A .

El moment angular és anomenat també moment cinètic i quantitat de moviment angular i, en el cas d’un sistema de partícules, és definit com la suma dels moments angulars de les partícules del sistema. La propietat que fa interessant el moment angular és establerta per l’anomenat teorema del moment angular, segons el qual, sota condicions molt generals (com, per exemple, agafar el punt A fix), la derivada temporal del moment angular respecte al punt A és igual al moment resultant, respecte al punt A, del sistema de forces exteriors actuants. Un corol·lari immediat d’aquest teorema és l’anomenat teorema de la conservació del moment angular, segons el qual el moment angular d’un sistema de partícules és constant si sobre el sistema no actua cap moment exterior de forces.