múscul pectoral menor

pectoral menor
m
Anatomia animal

Múscul situat sota el pectoral major i que s’insereix en les primeres costelles i en l’apòfisi coracoide.

És depressor i adductor del muscle.