mutualitat

mútua
f
Dret

Associació, generalment voluntària, de persones afectades per uns mateixos interessos i riscs per tal de protegir comunament llurs interessos i compartir proporcionalment el cobriment d’aquests riscs.

Les mutualitats obtenen els recursos mitjançant una contribució de cada associat en quotes fixes o variables i sense que es doni cap ànim de guany. Imposades com a obligatòries per algunes legislacions laborals, a l’Estat espanyol, les mutualitats, regulades per la llei d’associacions del 1887, són de quatre tipus: les anomenades mutualitats mercantils, que exerceixen qualsevol mena d’assegurança amb indepèndencia de la previsió social i són voluntàries; les mutualitats d’accidents de treball, patronals i de caràcter voluntari; el de les mutualitats laborals, creades o reorganitzades pel ministeri de treball i de caràcter obligatori; i les mutualitats lliures, de caràcter voluntari i amb activitats de previsió social. Les mutualitats tenen diverses finalitats específiques: construcció d’habitatges, assistència mèdica, farmacèutica, funerària, etc. Llur origen es remunta al món grecoromà, i llurs configuracions històriques posteriors (confraries professionals, gremis, etc.) abocaren al gran floriment de mutualitats del s.XIX, especialment als països industrialitzats (Gran Bretanya, Bèlgica, França i Alemanya). A Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya i Balears, fundada el 1896, agrupa la major part de les entitats. El 2008 n'hi havia al voltant d’un centenar registrades a Catalunya, tot i que només una setantena presentaren dades comptables, segons la direcció general de política financera i assegurances de la conselleria d’economia i finances de la Generalitat. El 2007 tenien 590 422 mutualistes i 1 447 907 subjectes protegits i ingressaren uns 366 milions d’euros en quotes, que arribaren a 698 milions si se suma la resta d’ingressos, i tingueren uns actius per valor d’uns 1 087 milions dseuros. Tant l’administració catalana com la Federació de Mutualitats de Catalunya (FMC) impulsaren un procés de reducció del nombre d’entitats, en feren desparèixer les inactives i fomentaren les integracions i les fusions de la resta. Entre les més grans figuren la Quinta de Salut L’Aliança, Mútua General de Catalunya i Previsora General. Fortia Vida, nascuda el 2006 fruit de la fusió de Norton i Personal Life, fou intervinguda per la Generalitat el 2009.