Natanael

(?, ? — ?, segle I dC)

Un dels primers deixebles de Jesús.

Esmentat només a l’evangeli de Joan com a nadiu de Canà, és identificat sovint amb l’apòstol Bartomeu.