neguentropia

teorema de Szilard-Brillouin

f
Electrònica i informàtica
Física

Entropia negativa.

El concepte, introduït per L.Brillouin, té un significat invers del de l’entropia: si aquesta mesura el grau de desordre d’un sistema, la neguentropia mesura el grau d’ordre d’un sistema. Com més gran és la informació que hom posseeix sobre l’estat d’un sistema, tant més gran és la neguentropia. El teorema de Szilard-Brillouin, que generalitza el segon principi de la termodinàmica, afirma que, en un sistema aïllat, la suma de la informació i de la neguentropia no pot més que disminuir, tot restant constant a les transformacions reversibles.