nematodes

nematodos (es), Nematoda (en)
m
pl
Zoologia

Classe de l’embrancament dels nematohelmints que inclou moltes espècies de cos filiforme, amb els extrems anterior i posterior afilats i la regió central cilíndrica, i que no tenen cap tipus d’apèndix.

Atenyen des d’alguns microns fins a més d’1 m, bé que normalment fan 2 mm. L’organització interna és molt simplificada: no tenen aparell respiratori ni circulatori diferenciat, puix que la paret del cos no presenta una epidermis típica, sinó solament una capa de cèl·lules mioepitelials; tampoc no tenen òrgans excretors, i el sistema nerviós es limita a formar un anell periesofàgic. El tub digestiu s’inicia en una boca de secció triangular envoltada de sedes labials i amb denticles mandibulars; tot seguit hi ha un esòfag amb parets musculoses i un bulb terminal, i després un tub intestinal sense altres complicacions. L’aparell genital ja és més complex: la femella té dos ovaris i el mascle un testicle i, a més, un aparell copulador format per un sistema d’espícules que li permet de subjectar la femella en el moment de la còpula. El desenvolupament és directe, bé que els individus joves tenen quatre mudes.

Tot i que formen un grup molt homogeni, n'hi ha a tots els medis habitables; així, alguns són lliures a la mar, a la terra humida o a la fauna intersticial, uns altres són fitoparàsits, comensals, i molts són paràsits d’animals (moltes vegades de l’home). N'hi ha 15 ordres, que es diferencien pel lloc on habiten, el tipus de cutícula que tenen i la possessió o no del bulb esofàgic.

Representants més importants de la classe dels nematodes

ordre dels enoploïdeus Enoplus sp  
ordre dels dorilaimoïdeus Dorylaimus sp  
ordre dels monhisteroïdeus Monhystera sp  
ordre dels mermitoïdeus Mermys sp  
ordre dels cromadoroïdeus Chromadora sp  
ordre dels arelaimoïdeus Plectus sp  
ordre dels desmoscolecoïdeus Desmoscolex sp  
ordre dels tilencoïdeus Heterodera sp  
  Meloidogyne sp  
  Tylenchus sp  
ordre dels rabditoïdeus Rhabditus sp  
ordre dels oxiuroïdeus Oxyuris vermiculata oxiür, cuc dels infants
ordre dels ascaroïdeus Ascaris lumbricoides  ascàride de l’home 
  Ascaris megalocephala  ascàrides del cavall 
  Ascaris suum  ascàride del porc 
ordre dels estrongiloïdeus Ancylostoma duodenale ancilòstom, cuc dels minaires
ordre dels triquiuroïdeus Trichinella spiralis triquina
ordre dels filarioïdeus Filaria bankosfki filària
ordre dels dracunculoïdeus Dracunculus medinensis filària de Medina, cuc de Medina