nemertins

rincocels
m
pl
Zoologia

Embrancament d’animals metazous triploblàstics caracteritzats bàsicament per la possessió d’una trompa o probòscide retràctil i de longitud més o menys igual a la de la resta del cos de l’animal.

Tenen un tub digestiu complet, amb la boca en posició subventral, puix que al seu lloc normal s’obre el rincocel, o cavitat de la trompa. No tenen cavitats celòmiques, puix que el celoma és obliterat per teixit parenquimàtic, i solament hi ha cavitats per a allotjar les gònades. No tenen aparell respiratori, per tal com la respiració és cutània; l’aparell circulatori té vasos dorsals i ventrals, i el sistema excretor és format per protonefridis. El sistema nerviós, sense ganglis, forma un collar que envolta la beina de la trompa. La fecundació és externa, i el desenvolupament és indirecte, mitjançant larves pilidi. La longitud del cos és molt variable, puix que va des d’alguns mil·límetres fins a 20 m o més, però no ultrapassen mai una amplada de 10 mm. Tots són carnívors, i agafen les preses amb la trompa. Gairebé tots són marins; alguns habiten a les aigües dolces o bé a la terra humida, i poques espècies són paràsites.

Filogenèticament, hom creu que descendeixen dels poliquets errants. La classificació es basa en la posició dels cordons nerviosos respecte a la paret del cos, i també segons que la trompa sigui armada o inerme; així, en resulten dues classes: anoploides (inermes) i enoploides (armats).

Sistemàtica de l'embrancament dels nemertins

classe dels anoploides ordre dels paleonemertins subordre dels protonemertins Carinina sp
subordre dels mesonemertins Cephalothryx sp
ordre dels heteronemertins Lineus sp
classe dels enoploides ordre dels haplonemertins  subordre dels pelagonemertins Nemertes sp  nemerte
subordre dels geonemertins Geonemertes sp 
ordre dels bdel·lonemertins  Malacobdella sp