nihilisme

m
Sociologia
Política

Doctrina segons la qual no s’ha de reconèixer cap autoritat, ni en el terreny social ni en el polític.

En aquest sentit polític, el mot fou emprat i divulgat per l’escriptor rus Ivan Turgenev. L’anarquisme que, com a tendència radicalment antiautoritària, pot ésser adscrit ideològicament a la línia nihilista, no presenta als Països Catalans, com tampoc a la resta de la península Ibèrica, aportacions d’importància en el terreny de l’elaboració doctrinal. En canvi, en la pràctica, poden ésser considerats com a manifestacions de significat nihilista els atemptats terroristes (particularment els comesos entre el 1880 i el 1910) contra persones considerades com a representatives de l’ordre social vigent.