nitrat d’amoni

NH4NO3
m
Química

Cristalls deliqüescents, molt solubles en aigua (amb absorció de calor) que es fonen a 169,6°C.

És obtingut per reacció de l’àcid nítric amb amoníac gasós i es descompon a 210°C donant òxid nitrós

i en presència de substàncies oxidants donant nitrogen. Bé que de detonació difícil, és capaç d’esclatar i ha donat lloc a explosions catastròfiques. És emprat com a adob, en la fabricació d’explosius, en pirotècnia, en propergols sòlids, etc.