noli

flete (es), freightage (en)
m
Economia
Transports
Dret marítim

Preu estipulat per a un transport de mercaderies per la mar.

Pot ésser establert segons la durada del transport (per dies, per mesos o pel temps de viatge), el volum que ocuparan les mercaderies al vaixell o les característiques de les mercaderies (pel pes, per les dimensions o pel nombre d’unitats d’embalatge). El noli és pagat, normalment, al port de destinació o, quan hom ho estableix així, al port de sortida. Malgrat que és obligatori de fer constar l’import del noli a la pòlissa del transport (anomenada també pòlissa de noli) i al coneixement d’embarcament, l’incompliment d’aquesta norma no implica legalment l’anul·lació del contracte.