nombre parell

m
Matemàtiques

Nombre enter que no és imparell.